Ugovor

Odredbe ugovora Rent A Car Alex S Line

1. “RENT A CAR ALEX S LINE doo” agencija daje na korišćenje vozilo navedeno na prvoj strani ugovora, stavka “Detalji o najmu vozila” na vreme i uz uslov utvrđen ovim Ugovorom o najmu.

2. Potpisivanjem ovog ugovora korisnik potvrđuje da je vozilo preuzeo u ispravnom stanju, čist i sa punim rezervoarom goriva, ukoliko drugačije nije navedeno ugovorom, te se obavezuje da se automobil vrati u istom stanju.

3. Korisnik se obavezuje da će platiti gorivo utrošeno tokom najma.

4. Korisnik se obavezuje da će vozilom upravljati sa standardnom opremom i dodatnom opremom sa kojom je vozilo i preuzeo.

5. Korisnik se obavezuje da će vozilo vratiti u ugovorenom vremenskom okviru ili ranije na zahtev “RENT A CAR ALEX S LINE” agencije. U slučaju produženja najma, korisnik će tražiti saglasnost “RENT A CAR ALEX S LINE” agencije 24 sata unapred, te istovremeno uplatiti dodatni depozit.

6. Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je u ovom ugovoru navedena kao drugi vozač.

7. Vozilo se ne sme koristiti: a) za plaćeni prevoz roba ili putnika, b) za šlepanje drugih vozila, c) za sportska takmičenja, d) ako je korisnik pod uticajem alkohola ili narkotika, e) ako je pretovareno ili se u njemu nalazi više putnika nego što je dozvoljeno / predvideno njegovim specifikacijama, f) za prevoz životinja, lako zapaljivog materijala, materijala sa jakim i neprijatnim mirisima ili sadržaja koji mogu oštetiti vozilo, g) u slučaju nepoštovanja napred navedenih pravila i u slučaju nesavesnog korišcenja vozila, korisnik će u potpunosti snositi troškove prouzrokovane štete. 8. Korisnik ne može ustupiti prava i obaveze iz ovog Ugovora drugom licu, niti prodati (otuđiti) vozilo ili njegove delove i opremu.

9. Korisnik se obavezuje da neće prelaziti granice Srbije, bez prethodne saglasnosti “RENT A CAR ALEX S LINE” agencije.

10. Ukoliko korisnik prekorači ugovoreni rok najma, vozilo će se smatrati ukradenim, o čemu ce “RENT A CAR ALEX S LINE” obavestiti nadležne organe policije.

11. Korisnik se obavezuje da će za vreme trajanja najma vozila voditi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, redovno proveravati tečnost za hlađenje, ulje, pritisak u gumama, te vršiti neophodne zamene ulja. Troškovi koje korisnik može imati usled navedenog mogu se priznati uz priložene račune. Korisnik se smatra odgovornim za sve štete nastale nepravilnim održavanjem vozila.

12. Korisnik je odgovoran za štete nastale na vozilu koje izazove nepravilnim korišćenjem vozila. Korisnik će se teretiti za troškove šlepanja vozila, troškove smanjenja vrednosti i gubitak prihoda po tom osnovu tokom popravke u vrednosti najma vozila. Takode će snositi troškove koje “RENT A CAR ALEX S LINE” kao vlasnik vozila može imati prema trećim licima, a koji su izazvani nepravilnim korišćenjem od strane korisnika.

13. Korisnik je odgovoran za štetu na vozilu u toku trajanja najma koji prouzrokuje korisnik ili neko treće lice, a u slučaju da je korisnik prilikom iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi , adresi stanovanja ili važećim ispravama. U slučaju štete prema trećim licima, korisnik će snositi sve troškove koje može imati po tom osnovu.

14. Korisnik se obavezuje da će u vreme kad ne koristi vozilo obavezno zaključavati vozilo i ključeve od istog nositi sa sobom. Po završetku najma korisnik je obavezan vratiti ključeve i dokumente. Gubitak istih je dužan nadoknaditi.

15. Korisnik oslobada “RENT A CAR ALEX S LINE” svake odgovornosti za krađu, oštećenje i gubitak imovine koju je preuzeo u vozilu i u vreme trajanja i po vraćanju vozila iz najma. Korisnik se obavezuje da neće teretiti “RENT A CAR ALEX S LINE” za krađu i gubitak imovine.

16. Za vreme trajanja najma, korisnik će snositi troškove garažiranja, parkiranja, eventualnih prekršajnih kazni i drugih nepredviđenih troškova.

17. Korisnik neće snositi troškove popravke mehaničkih kvarova ukoliko je preuzeo potrebne mere da do takvih kvarova ne dođe.

18. “RENT A CAR ALEX S LINE” ne snosi nikakve posledice uzrokovane kvarom vozila za vreme najma.

19. U slučaju oštecenja plombi, kvara na brojaču kilometraže ili na samom vozilu, korisnik je dužan zaustaviti vozilo i o tome obavestiti najbližu poslovnicu “RENT A CAR ALEX S LINE” od koje ce dobiti uputstva za dalje postupke.

20. Korisnik se obavezuje da će sve troškove po ovom ugovoru platiti u zakonom predviđenom roku.

21. Vozilo je osigurano po osnovu: auto-kasko i auto-odgovornosti osiguranja. Tarifni paketi uključuju pokrivanje štete na iznajmljenom vozilu i krađu vozila u toku najma sa obaveznim učešćem u šteti ili krađi u iznosu koji je utvrden Ugovorom sa osiguravajućom kompanijom. Klijent učestvuje u naknadi štete do iznosa od 150,00 eura.

22. Korisnik se obavezuje da će u slučaju nastanka štete na automobile ili saobraćajnog udesa štititi interese “RENT A CAR ALEX S LINE” na način da će: 1.) Pozvati i sačekati organe policije da izvrše uvid. 2.) Obavestiti najbližu poslovnicu “RENT A CAR ALEX S LINE” 3) Obezbediti ili skloniti vozilo na sigurno mesto pre napuštanja u dogovoru sa policijom, posle izvršenog uvidaja. Ukoliko korisnik propusti da izvede navedene mere, smatraće se odgovornim za sve posledice nesreće i štete koje “RENT A CAR ALEX S LINE ” može imati zbog toga.

23. Zvanični cenovnik “RENT A CAR ALEX S LINE” I OPŠTI USLOVI IZNAJMLJIVANJA VOZILA, koji su predočeni korisniku predstavljaju sastavni deo ovog Ugovora.

24. Ukoliko najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na original ugovora ovlašćuje najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu.

25. Izmene uslova i odredaba Ugovora moguće su samo uz pismenu saglasnost obe ugovorne strane.

26. U slucaju spora po ovom Ugovoru, nadležan je Sud u Beogradu.

znakiciPročitao sam i razumeo/ la odredbe ovog Ugovora i u potpunosti ih usvajam.

Back to top